راهنمای تدوین مقاله

راهنمای تدوین مقاله  

با اهداف فصلنامه هم‌سویی داشته باشد.

دارای ابعاد علمی- ترویجی باشد.

قبلا در نشریه‌های داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا به طور هم‌زمان برای انتشار به جایی دیگر ارائه نشده باشد.

دارای فهرست منابع و ماخذ مستند و اطلاعات کتاب شناختی معتبر باشد.

پذیرش نهایی مقالات ارسالی مشروط به تایید اعضای هیات تحریریه است.

حق ویرایش مقاله‌های پذیرفته شده برای فصلنامه محفوظ است.

مسئولیت مطالب، نظرات و اطلاعات ارائه شده در مقاله‌ها و صحت و سقم آن‌ها بر عهده مولف یا مولفان است.

مقاله‌های دریافت شده به مولف یا مولفان بازگردانده نمی‌شود.  

مقالات می‌بایست حداکثر در 10 صفحه با استفاده از نرم افزار Word  تهیه شود.  

حاشیه سمت راست، بالا و پایین 3 سانتی متر و حاشیه سمت چپ 5/2 سانتی متر و نیز عنوان مقاله، فونت نازنین 20، (Bold) در وسط صفحه تنظیم گردد.

نام و نام خانوادگی مولف به همراه نشانی و شماره تماس با قلم 14 پررنگ، وسط چین و با یک خط فاصله از عنوان تنظیم گردد.

چکیده مقالات با قلم 14 پررنگ بوده و بلافاصله پس از متن چکیده عنوان کلید واژه‌ها و سپس متن مقاله به فاصله یک سطر از کلمات کلیدی ارائه شود.

عناوین اصلی در مقاله با قلم 14 پررنگ و با یک سطر فاصله از قسمت قبلی نوشته شود، عناوین به صورت متوالی شماره‌بندی شود.

عناوین فرعی با قلم زر 12 پررنگ نوشته شوند.

کلیه شکل‌ها و جداول باید در متن مقاله ارائه گردد و با خط فاصله در بالا و پایین نسبت به متن اصلی جاسازی شوند و تصاویر از کیفیت DPI 300 با فرمت Tiff برخوردار باشند.

شماره و عنوان شکل با قلم زر 12 پررنگ در پایین شکل ذکر گردد.

مراجع در متن اصلی به ترتیب شماره‌بندی شده و در کروشه قرار گیرد.

لازم است در قسمت‌های پایانی مقاله یک عنوان مجزا به نتیجه‌گیری اختصاص داده شود.

معادلات و روابط با استفاده از قسمت Word Equation Editor  و در قسمت چپ متن تنظیم گردد. همچنین شماره معادلات و روابط در همان سطر و در قسمت راست متن تنظیم گردد.

در پایان مقاله منابع و مراجع، با تنظیم بر اساس ترتیب ظهور در متن (نه بر اساس حروف الفبا) ارائه گردد.

مقاله باید همراه با چکیده انگلیسی ارسال شود. در ابتدای چکیده انگلیسی باید عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان مطابق آنچه در بخش‌های فارسی مقاله آمده، به زبان انگلیسی ارائه شود.

مقالات به صورت فایل Word  وPdf  به آدرس Email: Magazine.trafficorg@tehran.ir ارسال گردد.