اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه:

شهریار افندی زاده

دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

بهنام امینی                           

استادیار دانشکده عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ناصر پور معلم

استادیار دانشکده عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

جلیل شاهی

دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

افشین شریعت مهیمنی

استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

محمود صفار زاده

استاد دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

حسین قهرمانی

استادیار دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران