You are here:   تماس با ما

تماس با ما

تهران، ایرانشهر شمالی، شماره 133 معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران طبقه چهارم، معاونت آموزش

کد پستی: 1583616515

تلفن: 96018796

نمابر: 88828256 داخلی 7178

ارسال انتقادات و پیشنهادات

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما