راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

این نشریه مقالات را در محورهای مهندسی ترافیک شهری، سیستم‌های هوشمند حمل و نقل، ایمنی ترافیک و ریسک، حمل و نقل و توسعه شهری پایدار، آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک، قوانین و مقررات و نقش آن‌ها در ترافیک، مدیریت سیستم‌های حمل و نقل، جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حمل و نقل و ترافیک، حمل و نقل همگانی و پایانه‌های حمل و نقل، حمل و نقل محیط زیست و مهندسی راه و ترابری مورد ویرایش قرار می‌دهد.

مقالات واصله پس از تایید سردبیر در جلسه هیئت تحریریه مطرح شده و داوران آن مقاله مشخص می‌شود؛ قابل ذکر است که جلسات هیئت تحریریه به صورت فصلی برگزار می‌شود، با این حال سعی نشریه بر این است که حداکثر توقف یک مقاله برای طرح در جلسه هیئت تحریریه سه ماه بیشتر طول نکشد. پس از شروع فرایند داوری، مدت زمان پاسخ‌گویی نشریه در خصوص اعلام نتیجه ارزیابی به نویسنده حداکثر دو ماه و نیم خواهد بود.

 مقالاتی که در بدو امر برای اصلاح اولیه برای نویسنده ارسال می‌شوند در صورتی که پس از مدت 6 ماه اصلاح نشوند، مقاله مسکوت گذاشته خواهد شد.

 مقالاتی که برای نهایی سازی به نویسنده ارسال می شوند، در صورتی که پس از گذشت 6 ماه اصلاح نشوند به منزله انصراف نویسنده از اصلاح تلقی شده و مقاله به پوشه مقالات انصرافی منتقل خواهد شد؛ در صورتی که نویسنده به هر دلیلی جهت اصلاح به بیش از شش ماه وقت نیاز دارد باید به صورت تلفنی و یا ایمیلی با مدیر داخلی نشریه هماهنگ کند.

 جهت اصلاح و نهایی سازی مقالات لازم است که فایل اصلاحی جایگزین فایل قدیمی شود؛ متاسفانه مشاهده می‌شود که تعدادی از نویسندگان فایل‌های اصلاحی مقالات خود را ضمیمه پاسخ می‌کنند، که نیازی به این کار نیست.

 برای پیوست کردن و ارسال فایل برای نشریه لازم است که عنوان فایلWord و Pdf حتما انگلیسی باشد؛ در مواردی دیده شده است بارگذاری فایل‌هایی که عنوان آنها با حروف فارسی است به خوبی انجام نمی‌شود.

جهت اطلاعات تکمیلی و نحوه ارسال مقالات به راهنمای تدوین مقاله مراجعه گردد.