You are here:   خانه
Feedback

درباره مجله

صاحب امتیاز :

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

مدیر مسئول و سردبیر:

محمود صفارزاده

دبیر تحریریه:

عمار سعیدیان فر

مدیر داخلی:

نوشین سرابی

مسئول سایت:

منیر توسلی
تلفن: 96018796
نمابر: 88828256 داخلی 7178
کد پستی: 1583616515
آدرس : تهران، ایرانشهر شمالی، شماره 133 معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران طبقه چهارم، معاونت آموزش

خوش آمدید

فصلنامه علمی- ترویجی مهندسی ترافیک 

 با هدف انتشار دانش علمی و تخصصی در زمینه مهندسی ترافیک و حمل و نقل و به منظور ارتباط بین پژوهشگران و مراکز علمی و پژوهشی جهت کمک به ارتقای سطح دانش در زمینه‌های مرتبط برای رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران، دانشجویان و محققان دانشگاهی حوزه حمل و نقل و ترافیک فعالیت می نماید. محورهای فصلنامه مهندسی ترافیک عبارتند از :

مهندسی ترافیک شهری، سیستم‌های هوشمند حمل و نقل، ایمنی ترافیک و ریسک، حمل و نقل و توسعه شهری پایدار، آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک، قوانین و مقررات و نقش آن‌ها در ترافیک، مدیریت سیستم‌های حمل و نقل، جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حمل و نقل و ترافیک، حمل و نقل همگانی و پایانه‌های حمل و نقل، حمل و نقل محیط زیست و مهندسی راه و ترابری 

دانلود

کمينه